Bob reklambyrå logotyp

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY BOB REKLAMBYRÅ Bob Reklambyrå, org. nr 556457-3037, (”Bob, ”vi”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder ikraft. Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

UTSEDD PERSONUPPGIFTSANSVARIG Personuppgiftsansvarig är enligt lagen den som hanterar personuppgifter, i vårt fall Bob Reklambyrå, org.nr 556457-3037 med adress Mosebacke Torg 6, 116 46 Stockholm.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc.

SYFTET MED VARFÖR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER? Bob Reklambyrås syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och våra uppdrag. För framtagande av statistik avseende marknads-, besöks-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, journalister, leverantörer, besökare, intressenter, förtroendevalda och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för undersökningar, bearbetningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Vid personlig kontakt samlar Bob också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna.

Bob Reklambyrå behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.

Varför ber vi om dina personuppgifter?

Först och främst ber vi om uppgifterna för att kunna kontakta dig och hjälpa dig med frågor och uppdrag. Vi kan också använda uppgifterna till att:

Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som vi skapar och levererar till våra kunder. Detta görs bl. a genom utskick av enkäter och analys av dina intressen, din kund- och besöksupplevelse. Kommunikation, nyhetsbrev, riktad marknadsföring via e-post, Facebook eller andra sociala medier för Bobs (eller våra samarbetspartners) evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i mailutskick eller avregistrera prenumeration.

HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER? Bob behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Tiden varierar beroende på åtagandet och ev. rättsliga krav som omgärdar åtagandet.

I de fall Bob använder intresseavvägning, även kallat Berättigat intresse, som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Direktmarknadsföring såsom t ex nyhetsbrev, pressmeddelanden med mera ingår i den kategorin. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Bob att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Marknadsföringsåtgärder där du som kund/medlem aktivt valt att använda en av Bobs tjänster eller annars sökt upp Bob för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

SÄKERHET Bob har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Bob ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

VILKA KAN BOB KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED? Bob samarbetar med ett antal underleverantörer inom exempelvis IT-drift, underhåll av hemsida, pressregister, marknadsföringsplattformar etc. Bob kan komma att dela dina personuppgifter med dem för att vi tillsammans med underleverantörerna ska kunna erbjuda tjänster viktiga för vår verksamhet och vårt åtagande gentemot dig.

Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. I de fall Bob använder sig av personuppgiftsbiträden kommer Bob att teckna skriftliga avtal med biträdena där de förbinder sig att följa Bobs behandlingsregler.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

DINA RÄTTIGHETER En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Bob hanterar och i vilka ändamål. De sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.

Du har även rätt att kräva att Bob raderar dina personuppgifter från våra samtliga system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”. Bob har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna.

VAD GÖR DATAINSPEKTIONEN OCH NÄR SKA MAN KONTAKTA DEM? Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

HAR DU FRÅGOR OM VÅR POLICY? Denna Integritetspolicy uppdaterades den 24 maj 2018. Bob kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Bob behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer att finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla. Har du frågor gällande vår policy eller något annat tveka inte att kontakta oss!